افق
product-details

چکیده زیست شناسی دوازدهم جیبی خیلی سبز

تخفیف 21 %
77,420 تومان 98,000 تومان

مولف عباس راستی بروجنی سال چاپ 1403 انتشارات خیلی سبز

کدکالا: 1184
بازدید: 2,042 بار
وضعیت: موجود است
مجموعه اصلی: انتشارات خیلی سبز
زیرمجموعه: دوازدهم جیبی خیلی سبز
میزان تخفیف: 20,580تومان

عنوان: خرید کتاب زیست شناسی دوازدهم جیبی انتشارات خیلی سبز
کتاب زیست شناسی دوازدهم جیبی از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است فهرست مطالب فصل اول مولکول های اطلاعاتی فصل دوم جریان اطلاعات دریافت فصل سوم انتقال اطلاعات در نسل ها فصل چهارم تغییر در اطلاعات وراثتی فصل پنجم از ماده به انرژی فصل ششم از انرژی به ماده فصل هفتم فناوری‌های نوین زیستی فصل هشتم رفتارهای جانوران و در انتها پاسخنامه تشریحی جریان اطلاعات در یاخته پیشگفتار گویچه قرمز زیر متعلق به فردی است که دچار نوعی بیماری ارثی به نام کم خونی داسی شکل شده است این بیماری به علت نوعی تغییر ژن و سپس تغییر پروتئین هموگلوبین حاصل از آن ژن ایجاد می شود نشانگر رابطه بین ژن و پروتئین شکل گویچه قرمز از حالت گرد به داسی شکل تغییر می‌یابد این تغییر ژنی تغییر فقط یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید در فرد بیمار بسیار جزئی است بعضی از ژن ها فقط در یک نوع یاخته بروز می کند مانند ژن سازنده هموگلوبین که فقط در گویچه‌های قرمز بروز کرده و دریاخت‌ه های دیگر مانند بافت پوششی بروز نمی کند از مقایسه آمینو اسیدهای هموگلوبین سالم و تغییر شکل یافته دریافتند که تفاوت این دو پروتئین فقط در یک نوع آمینو اسید است از مقایسه ژن های هموگلوبین افراد سالم و بیمار در می یابیم که در رمز مربوط به یک آمینو اسید هموگلوبین نوکلئوتید Aدار به جای نوکلئوتید Tدار قرار میگیرد سبب بروز بیماری کم خونی داسی شکل شده است که به این جهش جهش جانشینی دگر معنا از انواع جهش های کوچک می گویند یادمون باشه از آنجایی که تعداد رمزها یا رمزه ها ۶۴ حالت و تعداد آمینو اسیدها ۲۰ نوع است اغلب آمینو اسیدها بیش از یک رمز و یا رمزه دارند مانند آمینو اسیدهای لوسین و سرین با ۶ رمزه و آمینو اسیدهای پرولین و آلانین با ۴ رمزه مراحل رونویسی اگرچه رونویسی همانند تقسیم های میتوز و میوز فرایندی پیوسته است ولی برای سادگی موضوع آن را به سه مرحله آغاز تبدیل شدن و پایان تقسیم می کنند شدت و میزان رونویسی میزان رونویسی از یک ژن به مقدار نیاز یاخته به فراورده های حاصل از آن بستگی دارد به سوی پروتئین ها پلی پپتیدها از مهمترین فراورده‌های ژن ها هستند ژن ها و پروتئین های حاصل از آن صفات را ایجاد می‌کنند تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی DNA به پلی پپتیدی تعریف ترجمه به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطلاعات RNA پیک ترجمه می‌گویند تعریف رمزه کدون به هر یک از توالی‌های سه نوکلئوتیدی RNA پیک رمزه یا کدون می‌گویند در یاخته ها ۶۴ نوع رمزه یافت می شود نکته تئوری انواع رمزه مربوط به آمینو اسیدها در جانداران مختلف یکسان هستند چگونگی ترکیب شدن آمینو اسید های یکسان در جانداران مختلف می‌تواند هم منجر به ساخت پلی پپتید های یکسان و هم پلی پپتید های متفاوت شود محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها پروتئین سازی در هر بخشی از یاخته که ریبوزوم های فعال حضور دارند می‌تواند انجام شود مقصد سرنوشت پروتئین های ساخته شده در یاخته رفتن به شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی برای ترشح شدن به خارج از یاخته به روش برون رانی برای ورود به اندامک های درون یاخته ای مانند کریچه و لیزوزوم باقی ماندن در سیتوپلاسم یاخته داخل ماده زمینه‌ای آن ورود به درون راکیزه میتوکندری ورود به درون دیسه ها پلاست ها ورود به درون هسته یادمون باشه توالی‌های آمینواسیدی خاص متصل به پروتئین های ساخته شده مقصد نهایی آن را تعیین می‌کند نکته تئوری پروتئین های موجود در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم و برخی پروتئین های درون راکیزه ها و دیسه ها توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپلاسم ساخته می‌شوند تولید پروتئینهای درون کریچه و لیزوزوم و پروتئین هایی که به خارج از یاخته برون رانی می شوند توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپلاسمی شروع شده و در نهایت توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپلاسمی به پایان می رسد بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت می‌کند بیستک کتاب امکان خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را با تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد معمولاً هیچ گزینه ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف‌ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک کتاب هایی همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان‌ میشود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش آموزان و کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است